Fakahokohoko

Ko e tuʻasila ʻo ʻemau uepisaiti ko: http://downloadfacetime.com

Ko e ha e fakamatala fakatautaha ʻoku tau tanaki mo e ʻuhinga ʻoku tau tanaki ai ia

Ngaahi Fakamatalá

ʻI he taimi ʻoku tuku ai ʻe he kau ʻaʻahi ha fakamatala ʻi he saiti ʻoku tau tanaki ʻa e fakamatala ʻoku ʻasi ʻi he foomu fakamatala, kae ʻumaʻa foki mo e tuʻasila IP ʻo e tokotaha ʻaʻahi mo e browser fakafofonga ʻo e tokotaha ngaue ki he polokalama ke tokoni ki hono fakatokanga spam.

Naʻe faʻu ha afo anonymized mei hoʻo tuʻasila ʻimeili (ui foki mo ha hase) ʻe lava ke ʻoatu ia ki he ngaue ki he kalavite ke vakai pe ʻoku ke fakaʻaongaʻi ia. ʻOku lava ke maʻu heni ʻa e tuʻutuʻuni totonu fakatautaha ʻa e kelevi: https://automattic.com/privacy/. Hili hono fakangofua hoʻo fakamatala, ʻOku ha hoʻo fakatata fakafoʻituitui ki he kakai ʻi he puipuituʻa hoʻo fakamatala.

Mītiá

Kapau te ke upload ha ngaahi ʻata ki he uepisaiti, ʻOku totonu ke ke fakaʻehiʻehi mei hono upload e ngaahi ʻata ʻaki e fakamatala ki he feituʻu (EXIF GPS) fakakau. ʻE lava ke download mo toʻo ʻe he kau ʻaʻahi ki he uepisaiti ha faʻahinga fakamatala mei he ngaahi ʻimisi ʻi he uepisaiti.

Ngaahi foomu fetuʻutaki

Pisikete

Kapau te ke tuku ha fakamatala ʻi heʻemau saiti te ke lava ʻo taʻofi ke seivi ho hingoa, tuʻasila ʻimeili mo e uepisaiti ʻi he cookies. Ko e meʻa ʻeni ke ke fie maʻu koeʻuhi ke ʻoua naʻa ke toe fakafonu hoʻo ngaahi fakaikiiki ʻi he taimi ʻoku ke tuku ai ha fakamatala ʻe taha. ʻE tolonga ʻa e pisikete ko ʻeni ʻi ha taʻu ʻe taha.

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ʻakauni pea ke hu ki he saiti ni, te mau fokotuʻu ha cookie fakataimi ke fakapapauʻi pe ʻoku tali ʻe hoʻo browser ʻa e cookies. ʻOku ʻikai ha fakamatala fakatautaha ʻi he cookie ko ʻeni pea ʻoku liʻaki ia ʻi he taimi ʻoku ke tapuni ai hoʻo browser.

ʻI he taimi ʻoku ke hu ai ki he polokalama, te mau fokotuʻu foki mo ha ngaahi cookies ke seivi ʻaki hoʻo fakamatala ki he login mo hoʻo screen ʻo fakaʻaliʻali e ngaahi fili. Login ʻa e cookies ʻi ha ʻaho ʻe ua, mo e screen options ki he cookies ʻi ha taʻu ʻe. Kapau te ke fili ʻa e "Manatuʻi Au", ʻe kei vilitaki pe hoʻo login ʻi ha uike ʻe ua. Kapau te ke hu ki tuʻa mei hoʻo ʻakauni, ʻe toʻo ʻa e cookies login.

Kapau te ke fakatonutonu pe pulusi ha fakamatala, ʻe seivi ha toe cookie kehe ʻi hoʻo browser. ʻOku ʻikai kau ʻi he cookie ko ʻeni ha fakamatala fakatautaha pea ʻoku ne fakahaaʻi mai pe ʻa e Post e ID ʻo e fakamatala naʻa ke toki fakaleleiʻi. ʻOku taʻeʻaonga ia hili 1 ʻahó.

Kanotohi mei he ngaahi uepisaiti kehe

ʻE lava ke kau ʻi he ngaahi fakamatala ʻi he saití ni ha ngaahi meʻa ʻoku ʻi loto (i.g. ngaahi vitioó, ngaahi ʻatá, ngaahi fakamatalá, etc.). Ko e kanotohi mei he ngaahi uepisaiti kehe ʻoku ʻi he founga tatau pe ʻo hange pe kuo ʻaʻahi ʻa e tokotaha ʻaʻahi ki he uepisaiti kehe.

ʻE lava ke tanaki ʻe he ngaahi uepisaiti ko ʻeni ha fakamatala fekauʻaki mo koe, fakaʻaongaʻi e cookies, embed ha toe muimuiʻi faʻahi tolu, pea vakaiʻi hoʻo fengaueʻaki mo e meʻa ko ia, kau ai hono muimuiʻi hoʻo fengaueʻaki mo e meʻa ʻi loto kapau ʻoku ʻi ai haʻo ʻakauni pea ke hu ki he uepisaiti ko ia.

Analytics

Ko hai ʻoku mau vahevahe hoʻo fakamatala mo

Ko e ha hono fuoloa ʻo ʻetau tauhi hoʻo fakamatala

Kapau te ke tuku ha fakamatala, ʻOku tauhi taʻe fakangatangata ʻa e fakamatala mo hono metadata. Ko e meʻa ʻeni ke tau lava ʻo ʻiloʻi mo fakangofua ha faʻahinga fakamatala ke muimuiʻi he taimi pe ko ia kae ʻoua ʻe puke ia ʻi ha laine loloa feʻunga.

Maʻa e kau fakaʻaongaʻi ʻoku nau lesisita ʻi heʻetau uepisaiti (Kapau ʻoku ʻi ai ha), ʻOku mau toe tauhi foki mo e fakamatala fakatautaha ʻoku nau ʻomi ʻi heʻenau fakamatala fakafoʻituitui. ʻE lava ke sio kotoa e kau fakaʻaongaʻi, fakatonutonu, pe toʻo honau fakamatala fakatautaha ʻi ha faʻahinga taimi pe (ka ʻikai ke nau lava ʻo liliu honau hingoa ngāue ʻi he polokalamá). ʻE lava foki ke sio mo fakatonutonu ʻe he kau pule ʻo e uepisaiti ʻa e fakamatala ko ia.

Ko e ha e ngaahi totonu ʻoku ke maʻu ʻi hoʻo fakamatala

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ʻakauni ʻi he saiti ni, pe tuku ha ngaahi fakamatala, ʻe lava ke ke kole ke maʻu ha faile ʻo e fakamatala fakatautaha ʻoku mau maʻu fekauʻaki mo koe, kau ai ha faʻahinga fakamatala kuo ke ʻomi kiate kimautolu. ʻE lava foki ke ke kole ke tau tamateʻi ha faʻahinga fakamatala fakatautaha ʻoku tau maʻu fekauʻaki mo koe. ʻOku ʻikai kau heni ha faʻahinga fakamatala ʻoku tau pau ke tauhi ki he pule, fakalao, pe ngaahi taumuʻa fakamaluʻí.

Feituʻu ʻoku tau ʻave ai hoʻo fakamatala

ʻE lava ke vakaiʻi ʻa e ngaahi fakamatala ki he tokotaha ʻaʻahi ʻo fakafou ʻi ha fakatokanga ki he spam.

Ko hoʻo fakamatala fetuʻutaki

Fakamatala Kehe

Founga ʻoku tau maluʻi ʻaki hoʻo fakamatala

Ko e ha e ngaahi founga ki hono maumauʻi ʻo e fakamatala ʻoku tau maʻu

Ko e ha e faʻahi hono tolu ʻoku tau maʻu ha fakamatala mei he

Ko e ha e fili fakakomipiuta ʻoku fai mo e/pe profiling ʻoku tau fai ʻaki e fakamatala ki he tokotaha ngaue

Ngaahi fie maʻu ki hono fakahaʻanga ʻo e ngaue