Fakamahino

Fakamahino ki he http://downloadfacetime.com

Kapau 'oku ke fie ma'u ha fakamatala lahi ange pe 'i ai ha ngaahi fehu'i fekau'aki mo e fakamahino 'o 'etau saiti, Kataki 'o ongo'i tau'ataina ke fetu'utaki mai kiate kimautolu.

Ngaahi faka'ataa ki he http://downloadfacetime.com

'A e fakamatala kotoa 'i he uepisaiti ni – http://downloadfacetime.com – 'oku pulusi ia 'i he tui lelei mo e taumu'a pe 'o e fakamatala fakalukufua. http://'Oku 'ikai ke downloadfacetime.com 'e he kau ma'u 'a e kakato, ala falala'anga pea tonu 'a e fakamatala ni.

'Oku 'i ai ha fa'ahinga ngaue pe te ke fakahoko 'i he uepisaiti ko 'eni (http://downloadfacetime.com), pea 'oku pau pe ke ke tu'u ma'u. http://he 'ikai ke downloadfacetime.com 'e ha taha 'a e ngaahi mole mo e/pe ngaahi maumau fekau'aki mo hono faka'aonga'i 'o 'etau uepisaiti. Na'e 'oatu 'emau fakamahino 'i he tokoni 'a e Fakamahino misini uhila and the Sipinga 'o e ngaahi tu'utu'uni mo e tu'unga.

Mei he'etau uepisaiti, te ke lava 'o 'a'ahi ki he ngaahi uepisaiti kehe hili ho'o hyperlinks ki ha fa'ahinga saiti mei tu'a. Lolotonga 'etau feinga ke 'omi pe ha ngaahi fehokotaki'anga lelei ki he ngaahi uepisaiti 'oku 'aonga mo e fakamatakali, 'Oku 'ikai ke tau pule'i e me'a mo e natula 'o e ngaahi saiti ko 'eni.

'Oku 'ikai 'ai 'e he ngaahi fehokotaki'anga ko 'eni ki he ngaahi uepisaiti kehe ha fakaongoongolelei ki he me'a kotoa pe 'oku ma'u 'i he ngaahi saiti ko 'eni. 'E lava ke liliu ta'e tomu'a fakatokanga'i 'e he kau ma'u 'a e saiti mo e me'a 'i loto kae toki ma'u ha faingamalie ke to'o ha fakafehokotaki'anga kuo 'osi ' kovi '.

Kataki 'o 'ilo'i foki ko e taimi 'oku ke mavahe ai mei he'etau uepisaiti, 'e lava ke 'i ai ha ngaahi tu'utu'uni mo e lea fakatautaha kehekehe 'oku mahulu atu 'i he'etau Control. Kataki 'o fakapapau'i 'oku ke vakai'i 'a e tu'utu'uni totonu fakatautaha 'o e ngaahi saiti ko 'eni pea pehe ki he'enau "ngaahi lea tokoni" kimu'a pea ke toki kau ki ha fa'ahinga ngaue pe upload ha fa'ahinga fakamatala.

Fakangofua

'I hono faka'aonga'i 'etau uepisaiti, 'Oku mou loto ki heni ki he'etau fakamahino, pea 'oku mau tui ki hono ngaahi fie ma'u.

Fakatonutonu

'Oku totonu nai ke tau fakatonutonu, fulihi pe fai ha ngaahi liliu ki he fakamatala ko 'eni, 'e 'i ai e ngaahi liliu 'e hoko heni.