Fanaʻi ʻa e ʻetita fakavitio ki he PC – Windows & Mac

Fanaʻi ʻa e ʻetita fakavitio ki he PC (Windows mo e Mac) -Download Taʻetotongi

Naʻe fanaʻi ʻe he ʻetita ʻo Ko e laʻita lelei taha mo e tohi kole fakatonutonu vitio kuo teʻeki ke ke sio ai kimuʻa. ʻOku lava ke maʻu atu ha ngaahi polokalama fakatonutonu vitio ʻe lauiafe ʻi he Google Play Store ka ʻEtita ʻo e vitioo naʻe fanaʻi fai ha download lahi ʻi ha kiʻi vahaʻa taimi nounou.

ʻOku fokotuʻutuʻu makehe ia ki hono upload e ngaahi vitioo ʻi hoʻo ʻU peesi Instagram. Ko ha tokotaha anga fakakaumeʻa ʻaupito pea ʻe faingofua pe haʻo fakatonutonu hoʻo ngaahi taa mo e vitioo.

'I he fakamatala ko 'eni, ʻOku ou ʻoatu ʻa e fakahinohino fakasitetisiteti maʻu pe fekauʻaki mo e “founga hono download ʻo e tauʻataina ke fakatauʻatainaʻi ʻa e app ki he Windows mo e Mac?”

 

Vakaiʻi fakalelei ʻa e fakamatala fekauʻaki mo “founga hono download mo fola ʻo e inShot app ki he Windows mo e Mac taʻetotongi?”

Vakaiʻi ha useFul app ki he PC

 

ʻikai fanaʻi e app

Download mo hono fola- Fanaʻi ʻa e ʻetita fakavitio ki he PC

Ki download taʻetotongi mo hono fola ʻo e inshot app, ʻOku fie maʻu ke ke muimui pe ki he ngaahi sitepu ko ʻeni.

E InShot Video App ʻe lava ke fakalele ʻaki ha niʻihi ʻo e ngaahi polokalama fakakomipiuta ʻoku ʻoatu fakataha mo ia ke puleʻi ʻaki ʻa e meʻa faitaa mo hono ngaahi vitioo. 'I he taumu'a ko 'eni, ʻOku ke fie maʻu pe ʻa e InShot App for the PC.

Kimuʻa pea kamata ʻa e founga hono fola ʻo e InShot App app for windows, manatuʻi kuo pau ke ke fokotuʻu ha Android Emulator, hange ko e Bluestacks, Tokotaha vaʻinga x app Player, pe Xeplayer.

ʻe lava ke ke muimui ki he ngaahi sitepu faingofua ko ʻeni ke Download ʻa e inShot app ki he PC pea fokotuʻu e app ʻi hoʻo komipiuta. Muimui ʻi he ngaahi sitepu pea fokotuʻu ʻa e polokalama Wyze app.

 

 • ʻi he kamataʻanga, download pea fokotuʻu ha Android emulator hange ko Bluestacks ʻi hoʻo PC ʻi heʻenau uepisaiti https://www.bluestacks.com/.
 • Hili hono download ʻo e emulator, Kuo pau ke ke fakalele ʻa e emulator app ʻi he Windows. Lomiʻi he kiʻi fakatata ʻo hoʻo Android emulator ke lele ki ai.
 • Faʻu ha ʻakauni ʻi he emulator pea feinga ke hu ki he polokalama.
 • Ka ʻikai, ʻoku totonu ke ke log in ki he ʻakauni ko e Google Play Store.

ʻIkai fanaʻi e install

 • Taimi ni, fekumi ki he Wyze app ʻi he Play e falekoloa. Fili a e ʻEtita ʻo e vitioo app pea lomiʻi ʻi he fokotuʻu.

Vakai Fakalūkufua ki he ʻEtita ʻo e vitioo naʻe fanaʻi

Ko e ʻetita ʻo e vitio ne fanaʻi ko ha amazing video editing application that helps to upload your viral videos on the Instagram page.

Ko e taimi ʻe niʻihi ʻoku ke fehiʻa he ʻavalisi ʻo e ngaahi vitioo mo e upload e ngaahi vitio kuo fakaleleiʻi koeʻuhi ko e tuʻunga maʻulalo. ʻOku viral hoʻo ngaahi vitioo ʻi he taimi ʻoku fakaoli ai hoʻo meʻa ʻi loto.

E ʻEtita ʻo e vitioo naʻe fanaʻi ʻufiʻufi e konga lahi ʻo e ngaahi ngaue lelei ki hono fakatonutonu. Kapau ʻoku ke ngaohi ʻa e MS pea faʻu ha fakamatala ʻi he ngaahi vitioo ʻo fakaʻaongaʻi ʻeni ʻEtita ʻo e vitioo naʻe fanaʻi.

Benefits of InShot for PC:

Te ke lava ʻo sio heni ki he ngaahi lelei ʻo ʻEtita ʻo e vitioo naʻe fanaʻi ʻa ia ʻoku lava ke maʻu free of cost ʻi he Google Play Store.

 • Te ke lava ʻo upload hoʻo ngaahi vitioo ʻi hoʻo Peesi Instagram ʻi he tuʻunga maʻolunga.
 • Te ke lava kosi kosi pea tanaki atu ha fakamatala ki hoʻo vitioo.
 • Te ke lava ʻo liliu ʻa e ngingila ʻo e ngaahi vitioo mo mapuleʻi vave.
 • Te ke lava ʻo vahevahe hoʻo ngaahi vitioo ʻi he mitia fakasosiale.
 • Foki, te ke lava ʻo fokotuʻu hoʻo ngaahi vitioo ʻaki ha faʻahinga tafaʻaki kehekehe ratios.
 • Fakaʻaongaʻi ha founga filter te ke lava ʻo tanaki atu ha founga heleʻuhila ki hoʻo vitioo.
 • Te ke lava 'o 'ai ngaahi vitio ʻoku tuai hono fokotuʻu and convert video in Mp4 format.
 • Fakafeʻungaʻi hoʻo settings mo e ngaahi fili ki hono puleʻi ʻo e vitioo.
Ko e ngaahi fotunga lelei taha ʻeni ʻo ha Fanaʻi ʻa e ʻetita fakavitio ki he PC. Te ke lava ʻo download pea fokotuʻu InShot app ki he PC and enjoy its features.

Faka'osinga

Fakamalo atu hono lau e fakamatala ko ʻeni, ʻOku ou ʻamanaki pe ʻoku ke saiʻia ai pea te u tokoniʻi moʻoni koe download the InShot App for Windows and Mac.

Kei, Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fakaʻekeʻeke fekauʻaki mo e meʻa tatau, pea vahevahe lelei ʻi he puha fakamatala. ʻikai ngata ai, ke fie maʻu ha toe meʻa, pea toki momou ʻa Toni & #8217; t ke fetuʻutaki mai kiate au. ʻoku ou fiefia maʻu pe ke tokoni atu ke.

ʻoku ou fakamalo atu…

Tuku mai ha fakamatala