Founga hono faka'aonga'i 'o e Apple sio ki he musika 'ikai ha telefoni

Te ke fakafanongo fēfē ki hoʻo fie maʻú Hiva 'i he Apple uasi pea ko e ha ha me'a te ke lava 'o fanongo ki ai? Na'e lau 'a e me'a kotoa pe, 'e fakafalala ki he sipinga ho'o sio. Te ke ma'u heni 'a e ngaahi fatongia kehekehe te ke lava 'o fakahoko 'i ho'o faka'aonga'i ho'o Apple Watch kae 'ikai vahe ki he iPhone.

Ha Apple Watch watchOS 4.1 pe ma'olunga ange te ke lava 'o fanongo ki he ngaahi lekoti pea faka fai 'i ho'o iPhone. Te ke lava pe ke loto tatau mo e ngaahi polokalama kole hange Spotify mo e iHeartRadio, hange pe ko Hiva Apple (telia na'a ke hoko ko ha tokotaha poupou).

Ha Ngaahi fakahokohoko 'o e Apple Watch 3 pe Ngaahi fakahokohoko 'o e Apple Watch 4 lele watchOS 4.1 pe ma'olunga ange ho'o lava 'o fai 'a e ngaahi me'a 'i 'olunga 'oku fakaha atu, ka ʻe lava pe ke fehokotaki mo Letio Apple mo ha fa'ahinga musika pe kuo ke hoa mo ia 'i iCloud.

Fanongo ki he hiva 'i ho'o Apple uasi

Neongo 'e lava ke ta 'e he kau ta sipinga taukei ha hiva 'i he piggybacking 'i ho'o iPhone, 'a e fakahokohoko 3 mo e 4 lava ke mamata hangatonu ki he hiva mei he 'ao. Fefe 'etau gander 'i he ngaahi founga kehekehe ke Fanongo ki he hiva ʻi hoʻo Apple watch.

Hiva ʻi he fehokotakiʻanga Apple Watch download
 

Download e app ki he window mo e PC

 

Fakaʻaongaʻi ʻa e Apple Watch for Music taʻe ʻi ai ha iPhone

Segue ki ho uasi. Lomiʻi ʻa e kalauni fakaʻilekitulonika ke tata ki he home screen. Lomiʻi ʻi he application ki he hiva. Mei he taimi ko ia, te ke lava ʻo taa ʻi he ʻata Thumbnails ʻo hoʻo ngaahi lekoti mo e faka. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, lomiʻi ʻi he potufolofola ki he Laipeli pea lomiʻi ʻi he konga ki he faka, Kau ʻAti, ʻAlapama, pe Ngaahi Hivá.

Fanongo ki he hiva 'i ho'o Apple uasi

Te ke lava leva ʻo tohoʻi ki he assortments ʻaki hoʻo uasi. Lomiʻi ʻi ha collection, Fasi ʻoku taa, tangata tufunga nimameaʻa, pe leʻo ʻokú ke fie fanongo ki ai. Te ke lava ʻo mapuleʻi hoʻo hiva mei hoʻo uasi ʻaki haʻo lomiʻi ʻi he Play / Kiʻi taʻofi fakataimi, tataaʻi ki he hala ko ʻeni, pe punopuna ki he hala he kuohili. Te ke lava foki ʻo puleʻi ʻa e tohi ʻaki haʻo fulihi ʻa e kalauni fakaʻilekitulonika.

 

Faka'osinga

Lau 'a e fakamatala ko 'eni 'a ia 'oku kau ai 'a e fakamatala kakato fekau'aki mo Founga hono fakaʻaongaʻi ʻo e Apple Watch for Music taʻe ʻi ai ha iPhone. Te ke ma'u heni 'a e ngaahi ngaue kehekehe te ke lava 'o fai ke faka'aonga'i ai ho'o Apple Sio taʻe tautau toko ua ki he iPhone.

'Oku ke tau'ataina ke kole ki ho'o ngaahi fehu'i fekau'aki mo e fakamatala ko 'eni 'o faka'aonga'i 'a e puha lea 'oku 'asi atu 'i lalo. Vakai ki he'emau uepisaiti downloadfacetime.com ke ma'u ha fakamatala 'oku 'aonga ange.

Tuku mai ha fakamatala