Download e WiseView ki he PC (Windows 7, 8, 10 & Mac)

WiseView ki he PC (Windows mo e Mac) -Download Taʻetotongi

Tuʻunga Malú ko ha meʻa mahuʻinga ʻaupito ia, pea ʻoku ʻikai ke tau ʻamanaki ʻe hoko ha meʻa ʻoku ʻikai hano fakamoʻoni, toʻomataʻ? Ko e ʻuhinga ia ʻoku tau fuʻu hohaʻa ai he taimi ni, pea ʻoku tau faʻa fokotuʻu e ngaahi meʻangaue camera ʻi hotau fale, ʻōfisí, maketi fefakatauʻ, matapa ʻo e fale mo e ala meʻa pehe…

WiseView ko ha tohi kole ʻoku ne fakanonga hoʻo founga vakaiʻi. ʻOku fefe ia? Hoko atu hoʻo laukonga…

ʻE lava ke tau fakaʻaongaʻi ʻa e app ʻi heʻetau telefoni, iPad, Ngaahi meʻangāue ki he IOS, kae ʻumaʻā foki ʻi he PC. Kapau ʻoku ke fie download pea fokotuʻu e WiseView ki he PC, just follow this step by step guide aboutfounga hono download ʻo e WiseView app taʻetotongi ki he PC?

Vakaiʻi fakalelei ʻa e fakamatala fekauʻaki mo “founga hono download mo fokotuʻu e WiseViewApp ki he Windows mo e Mac taʻetotongi?

WiseView img

Download e app ki he window mo e PC

Download mo hono fola- WiseView ki he Windows 7, 8, 10 & Mac

Ki download taʻetotongi mo hono fola ʻo e wise View app, ʻOku fie maʻu ke ke muimui pe ki he ngaahi sitepu ko ʻeni.

E WiseView App ʻe lava ke fakalele ʻaki ha niʻihi ʻo e ngaahi polokalama fakakomipiuta ʻoku ʻoatu fakataha mo ia ke puleʻi ʻaki ʻa e meʻa faitaa mo hono ngaahi vitioo. 'I he taumu'a ko 'eni, ʻOku ke fie maʻu pe ʻa e WiseViewApp ki he PC.

Kimuʻa pea kamata ʻa e founga hono fola ʻo e WiseView app ki he Windows mo e Mac, manatuʻi kuo pau ke ke fokotuʻu ha Android Emulator, hange ko e Bluestacks, Tokotaha vaʻinga x app Player, pe Xeplayer.

ʻe lava ke ke muimui ki he ngaahi sitepu faingofua ko ʻeni ke Download WiseView app ki he PC pea fokotuʻu e app ʻi hoʻo komipiuta. Muimui ʻi he ngaahi sitepu pea fokotuʻu ʻa e polokalama Wyze app.

 • ʻi he kamataʻanga, download pea fokotuʻu ha Android emulator hange ko Bluestacks ʻi he PC ʻi heʻenau uepisaiti https://www.bluestacks.com/.
 • Hili hono download ʻo e emulator, Kuo pau ke ke lele ʻi he emulator app ʻi he ngaahi matapa sioʻata. Lomiʻi he kiʻi fakatata ʻo hoʻo Android emulator ke lele ki ai.
 • Faʻu ha ʻakauni ʻi he emulator pea feinga ke hu ki he polokalama.
 • Ka ʻikai, ʻoku totonu ke ke log in ki he ʻakauni ko e Google Play Store.
 • Taimi ni, fekumi ki he Wyze app ʻi he Play e falekoloa. Fili a e WiseView App pea lomiʻi ʻi he fokotuʻu.
  Vakai fakapotopoto ki he Google playstore

Vakai fakalukufua ki he WiseView

WiseView ko ha tohi kole android ʻoku tokoni ki he kau fakaʻaongaʻi ke nau puleʻi ʻa e ngaahi vitio ʻo e MS maluʻi. Tonu Hono Mahuʻiá, ʻOku ʻomi ʻe he tohi kole ni ha vitio hangatonu ki he Cam malu ʻi he smartphones mo e tablets.

ʻI he tokoni ʻa e wiFi pe 3G/4G hoʻo fakatahaʻi fehokotakiʻanga, ʻe lava ke faingofua haʻo sio he surveillance. Kapau kuo ʻikai ke ke maʻu ha foʻi vitio hangatonu pea ʻoua naʻa ke hohaʻa koeʻuhi he te ke lava ʻo sio faingofua mei he ngaahi vitio kuo seivi.

Fotunga ʻo e WiseView ki he PC:

WiseView ki he PC ʻOku lau ko e lelei taha ia Polokalama ki hono vakaiʻi ʻo e meʻa faitā CCTV maʻa e Techwin camera ʻa e CCTV. Tau vakaiʻi muʻa ha niʻihi ʻo e ngaahi fotunga ʻo e polokalama fakakomipiuta ko ʻeni. Ko e fotunga ʻo e WiseView ʻo e Windows & ʻOku pehe ni ʻa e MAC:

 • Vakaiʻi hangatonu ʻo e vitioó ʻo e CCTV camera.
 • Playback ʻo e fakamatala kuo lekoti.
 • Tokoni ʻi he screen ʻe ua.
 • Puleʻi ʻo e meʻafaitaa ʻaki e saiʻia.
 • Puleʻi ʻo e loka.
 • Lekooti ʻo e export.
 • Tokangaʻi ʻo e tokotaha.
 • Fakaleleiʻi fakahangatonu.

Faka'osinga

Fakamalo atu ʻi hoʻo lau e Post ko ʻeni, ʻoku ou ʻamanaki pe, te ne tokoniʻi moʻoni koe ke download ʻa e WiseView app ki he Windows 7, 8, 10 & Mac mo e fiefia ʻi he WiseView app.

Kei, Kapau ʻoku ʻi ai haʻo ngaahi fakaʻekeʻeke fekauʻaki mo e meʻa tatau, pea vahevahe ʻi he angaʻofa ʻi he puha fakamatala. ʻikai ngata ai, ke fie maʻu ha toe meʻa, pea toki momou ʻa Toni & #8217; t ke fetuʻutaki mai kiate au. ʻoku ou fiefia maʻu pe ke tokoni atu ke.

ʻoku ou fakamalo atu…

 

Tuku mai ha fakamatala