DISCLAIMER

Detajet në këtë website janë për qëllime të përgjithshme të shkruar për të siguruar qëllimin informative. Site bën asnjë garanci në lidhje me plotësinë, përshtatshmëri, vlefshmëri, dhe saktësinë e këtij informacioni. The site is not responsible for any material that is found at any end of the links.

Site nuk është përgjegjës për ndonjë gabim, mosveprimet pas përdorimit të saj. Informacioni është i bazuar në opinionet personale dhe përvojën e, ajo nuk duhet të konsiderohet investime profesionale ose financiare. Nga faqen tonë të internetit, ju mund të vizitoni faqet e internetit të tjera duke ndjekur hyperlinks në faqet e tilla të jashtme.

Informacioni që ju të gjeni në këtë faqe interneti është rreptësisht tuaj në rrezik dhe nuk do të jetë përgjegjës për ndonjë humbje dhe / ose dëmeve në lidhje me përdorimin e faqen tonë të internetit. Qëllimi kryesor i faqes është që të sigurojë vetëm lidhje të cilësisë në faqet e internetit të dobishme dhe etike.

Faqet e tjera mund të mbajë informacionin dhe privacy policy mund të ndryshojnë të cilat janë jashtë kontrollit. Sigurohuni që të kontrolloni politikat e intimitetit nga këto vende, si dhe "Kushtet e shërbimit" e tyre para se të angazhohen në ndonjë biznes apo ngarkimi ndonjë informacion.

idetë, mendime, and strategies will keep on changing and details will be updated at all time interval.