Home » Apple Watch ໂທ

ໂທ Apple Watch ໂທລະສັບໂດຍບໍ່ມີການ iPhone

ທ່ານຍັງບໍ່ໄດ້ເຄີຍຄິດມື້ຈະມາໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສາມາດໂທຫາໃຜສັກຄົນໂດຍກົງຈາກຂໍ້ມືຂອງພວກເຮົາ? ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງວ່າມັນຈະປາກົດຂຶ້ນ stuff ທີ່ sci-Fi ແມ່ນເຮັດຈາກ, ຢ່າງໃດກໍຕາມທ່ານສາມາດ, ຕົວຈິງ, make and get phone calls on Apple

Read More »